Dự án POC tại Đại học Công Nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội

“Sau thời gian lắp đặt thiết bị thử nghiệm, bên trường thấy có sự cải thiện tốc độ đường truyền trong học online. tuy thời gian thử nghiệm chưa nhiều nhưng sản phẩm đã hoạt động tốt.”

Ông Đỗ Hoàng Kiên-Giám đốc trung tâm máy tính Đại học Công Nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội