POC sản phẩm WarpTCP tại VNPT Hà Nội.

Một vài hình ảnh: